כתובתינו
אוסישקין 52, תל אביב
טל׳ 052-203-0544
tzuk@tzuklaw.com

 

שעות פעילות
ראשון - חמישי: 19:00 - 09:00

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

הבהרה

תוכן אתר המשרד נועד להעניק מידע כללי ולשם עיון בלבד, אשר אינו מהווה המלצה ו/או עצה ו/או ייעוץ ו/או חוות-דעת משפטיים ו/או מקצועיים אחרים ו/או בגדר תחליף להם. כל מקרה משפטי הינו שונה מקודמו ולפיכך יש לבחון אותו באופן ראוי. למען הזהירות יצוין כי אין להסתמך עליו ו/או לפעול לאורו. העושה כן פועל באחריותו המלאה והבלעדית ולא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמו.

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

 1. ברוכים הבאים לאתר "צוק לוי, עורכי דין" (להלן: “המשרד”), הפועל תחת הדומיין  www.tzuklaw.com (להלן: “האתר”) אשר מהווה רכושו הבלעדי של המשרד.
 2. עת כניסתך לאתר ובעצם הביקור ו/או הדפדוף ו/או השימוש באתר, הנך (להלן: “המשתמש”), מאשר, מסכים ומקבל באופן מלא את כלל תנאי השימוש באתר אשר מפורטים בדף זה, לרבות ההבהרה המשפטית הכללית דלעיל, וכן מדיניות הפרטיות (להלן: “התקנון”). לפיכך, אנא קרא אותם טרם המשך גלישתך באתר.
 3. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי, אשר יחול (ככל ויחול) בהם. במידה ואינך מסכים לתנאים, כולם ו/או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש כל שהוא באתר זה.
 4. התקנון מהווה בגדר הסכם משפטי תקף ומחייב בין בעל האתר לבין המשתמש, לכל דבר ועניין.
 5. יצוין כי תוכן האתר הינו אינפורמטיבי ונועד לעיון, בסיסי וכללי בלבד, וכי בשום אופן אינו מהווה המלצה מקצועית ו/או ייעוץ משפטי ו/או חוות-דעת משפטיים ו/או בא כתחליף להם, ולפיכך אין להסתמך באופן כל שהוא עליו ו/או לפעול לאורו, וכל העושה כן בכל זאת ולמרות האמור לעיל מאשר בזאת, כי הוא פועל אך ורק באחריותו המלאה והבלעדית ואף מתחייב בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול, כי לא יהיו לו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו.
 6. תוכן האתר, ובכלל זאת, בין היתר, כתבות, מאמרים, מדריכים, דפי מידע, הסברים, ציטוטי פסיקה וחקיקה, פרסומים, קבצים המצורפים וכל יתר הטקסטים המופיעים  בו, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, הם לאו דווקא שלמים ו/או מקיפים ו/או מדויקים ו/או עדכניים ואף אינם חסינים מטעויות ו/או שגיאות למיניהן. במקרים מסוימים הם עשויים לכלול ו/או לשקף דעה אישית של הכותב, אשר, כמובן, אף היא אינה בגדר המלצה ו/או מחייבת. יתר על כן, להווי ידוע, כי מידע משפטי משתנה, מעת לעת, עקב שינויי חקיקה ו/או עדכוני פסיקה, וכי בעל האתר  אינו מחויב לעדכן את התוכן הקיים, בהתאם ו/או בכלל.
 7. בנוסף, מאחר ומטבע הדברים, אין מקרה אחד דומה למשנהו, ומאחר ותוכן האתר מובא באופן בסיסי וכללי בלבד, אזי הוא אינו מתיימר לספק, ואף אינו יכול לספק, מענה משפטי המותאם לנתונים עובדתיים ולצרכים אישיים וספציפיים של כל אדם ואדם, כפי שניתן ואף מומלץ לבצע באופן בלתי אמצעי, באמצעות פניה אישית אל עורך דין ו/או במסגרת פגישה במשרדו, כל זאת באופן מסודר ומעמיק, לאחר מסירת כל הנתונים הרלוונטיים, עיון במסמכים וכיו”ב, לשם קבלת שירות הולם ומקצועי, אשר בניגוד לגלישה באתר זה – מהווה יעוץ משפטי, לכל דבר ועניין.
 8. לפיכך, אין לנקוט כל צעד ו/או פעולה משפטיים ו/או אחרים כל שהם על סמך התוכן האמור באתר זה. יתר על כן, חשוב מאוד, ומומלץ כי טרם נקיטה ו/או הימנעות מנקיטה של צעדים ו/או פעולות כל שהם ייוועץ המשתמש עם עורך-דין באופן בלתי אמצעי ויקבל ייעוץ משפטי ו/או חוות-דעת משפטית ו/או אחרת רלוונטית, באופן מעמיק ומסודר, הכול בהתחשב בנתונים והצרכים הספציפיים של המשתמש ונסיבות המקרה המדובר.
 9. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ו/או חבים באופן כל שהוא לתוצאות ו/או נזקים, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו (אם ייגרמו) למשתמש ו/או מי מטעמו, ובכלל זאת נזקים ו/או הוצאות ישירים ו/או עקיפים, כספיים ו/או אחרים, בקשר עם השימוש באתר זה, במידה והמשתמש יעשה בו יישום בפועל, למרות כל האמור לעיל ולהלן בתקנון זה.
 10. מוסכם בזאת, כי השימוש באתר ובמידע המצוי בו כפי שמצוי הינו תמיד באחריותו המלאה ובלעדית של המשתמש, וכן, כי אין בשימוש באתר כדי ליצור בין המשתמש לבין בעל האתר יחסי עורך דין ולקוח ו/או יריבות משפטית כל שהיא ו/או להטיל על בעל האתר ו/או מי מטעמו אחריות מקצועית ו/או חבות משפטית בעילה כל שהיא כלפי המשתמש.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בקשר עם האתר הם של בעל האתר בלבד.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוצג באתר, לרבות, אך לא רק, טקסט, תכנים ומידע משפטי, עריכה, עיצוב, לוגו, גרפיקה, וכיו”ב, מהווים קניינו הבלעדי של בעל האתר .
 3. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באמצעי ו/או בדרך כל שהם בתכנים ו/או חומרים כל שהם מהאתר, בשלמותם ו/או בחלקם, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת בעל האתר.

מידע מטעם צדדים שלישיים וקישורים חיצוניים

 1. יתכן ובאתר יופיעו תכנים משפטיים ו/או בתחומים משיקים, אשר נכתבו על-ידי עורכי דין ו/או גורמים אחרים (פרסומים של פסיקה / מאמרים / כתבות וכו'), לצורך הבאת מידע ערך מוסף באתר ו/או במסגרת שיתופי פעולה כאלו ואחרים. מובהר ומודגש, כי לבעל באתר לא תהא אחריות ו/או חבות באשר לתכנים כאמור, וכי הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים ובהתאמה, גם באשר לאותם תכנים של צדדים שלישיים, כאמור.
 2. יתכן ובאתר יופיעו קישורים  לאתרים אחרים, אשר אינם בבעלות בעל האתר ו/או בשליטתו. קישורים כאמור נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ו/או במסגרת שיתופי פעולה אינטרנטיים, כגון: החלפת לינקים, וכו’. לבעל האתר ו/או מי מטעמו אין כל שליטה על התכנים המפורסמים באתרים המקושרים כאמור, חוקיותם, נכונותם, וכיו”ב, הוא אף לא סקר ו/או בדק אותם, ולא תהא לו אחריות ו/או חבות כל שהיא לגבי אותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם, ובנוסף אינו מצהיר ו/או מתחייב, כי אותם אתרים מקושרים לא יכולו וירוסים ו/או פגיעות מכל סוג שהוא בציוד הממוחשב של המשתמש.

מדיניות הגנת הפרטיות

 1. בעל האתר דואג לפרטיות המשתמש ואינו מעביר פרטים כל שהם אודות משתמשי האתר לצדדים שלישיים. מידע אודות משתמש  ו/או דרכי התקשרות עמו, אשר ימסרו, אם ימסרו, על-ידי משתמש נשמרים בסודיות מוחלטת בידי בעל האתר, ולא ייעשה בהם שימוש, כאמור, אלא למטרת יצירת קשר עם אותו משתמש ו\או צירופו למאגר לקוחות המשרד לצורכי שירות, דיוור, שליחת הודעות וכדומה.
 2. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על-מנת לשמור על סודיות פרטי משתמשים ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים, אך אין באמור לעיל כדי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים, או חשיפת פרטי משתמשים באתר בדרך אחרת כל שהיא.
 3. על אף האמור לעיל, בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או כל מידע שיימסר לו על-ידי המשתמש ו/או שייצבר ברשותו, בכל מקרה שהדבר יהא דרוש כדי לציית לחוק ו/או לשמור על החוק ולפי שיקול דעת בלעדי של בעל האתר, כל זאת במקרה שיתבקש  לעשות כן על-ידי גוף משפטי ו/או ממשלתי בעל סמכות.
 4. כמו כן, בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או כל מידע שיימסר לו על-ידי המשתמש ו/או שייצבר ברשותו, ובכלל זאת העברתו לצד שלישי ו/או כל שימוש שיראה לנכון, לפי שיקול דעתו הבלעדי, היה וצעד זה נדרש להנחת דעתו על-מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר זה ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או כדי להגן על הזכויות של בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או לקוחותיו, וכיו”ב.
 5. בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש במידע אודות גולשים באתר, לרבות באמצעות “עוגיות” (cookies). יודגש, כי עסקינן במידע לצרכים סטטיסטיים ופנימיים בלבד של בעל האתר, ללא זיהוי אישי של המשתמש, כגון, לצורך התחקות אחר התנהגות הגולשים באתר, בין היתר, לצורך ייעול ו/או שיפור שלשירותי האתר. אם אינך מעוניין לקבל “עוגיות”, תוכל לעשות כן על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשב שלך.

דיוור

 1. המשתמש מסכים ומאשר, כי אין לו התנגדות שבעל האתר  ו/או מי מטעמו ישלחו לתיבת האימייל של המשתמש מידע מטעם המשרד, לרבות פרטים אודות שירותים של המשרד, עדכונים, פרסומים, תכנים שיווקיים, וכיו”ב. במידה ותהא מעוניין להפסיק את השירות האמור, תוכל לעשות כן  באמצעות משלוח אימייל למשרד ובעל האתר מתחייב להסירך בהקדם האפשרי מרשימת התפוצה של המשרד.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 21 לעיל, הנך מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית מכל סוג ומין שהוא, ובכלל זאת באמצעות שירותי דואר, דיוור ישיר אל תיבת האימייל שלך, משלוח מסרון (sms) לסלולרי, או באמצעות כל כלי ו/או מדיה אחרים, מטעם המשרד, לצורך משלוח, מעת לעת, של הצעות שיווקיות ו/או פרסומיות ו/או מידע לגבי האתר ו/או המשרד. מובהר, כי הנך רשאי להודיע לבעל האתר, בכל עת, על סירובך לביצוע פעולות כאמור ו/או על בקשתך להפסיקן באמצעות משלוח אימייל כאמור בסעיף 21 לעיל.

כללי

 1. כל מחלוקת ו/או סכסוך הנובעים בקשר עם השימוש באתר ו/או באשר לתקנון זה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו, במידת הצורך, אך ורק בבית משפט השלום אשדוד, או בית המשפט המחוזי שבתחום מחוז הדרום, לפי העניין. להסרת ספק, האמור לעיל מהווה תניית שיפוט ייחודית.
 2. מובהר, כי בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, או רבים, הכוונה גם לנקבה, או ליחיד, במשמע, לפי העניין.
 3. המשתמש מאשר, כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים לעיל בתקנון זה ואף מתחייב לפעול בהתאם להם.
דילוג לתוכן